Visa Oshwal Vanik Community

MANAGING COMMITTEE
Chairman: Mr. Shantilal Mulchand Shah
Vice Chairman: Mr. Sunil Chaganlal Shah
Secretary: Mrs. Saroj Shanti Shah
Assistant Secretary: Miss Nimu Mokar Shah
Treasurer: Mr. Mittal Shah
Assistant Treasurer: Mrs Meeta Sunil Shah
Ex. Offico: Mr. Lakhamshi K. Shah
COMMITTEE MEMBERS
Mr. Hitesh Mohanlal Dhanani
Mr. Dailesh Ramji Shah
Mr. Dilip S Shah
Mr. Dilip Mokar Shah
Mr. Saijul Shah
Mr. Keval Dilip Shah
Mr. Jayesh Raichand Sumaria
Mr. Harshid Ramesh Shah
Mr. Sujal Shah
Mr. Paresh Shah
TRUSTEES
Mr. Hansraj P. Shah
Mr. Chagganbhai S. Shah
Mr. Nemchand B. Shah
Mr. Navin L. Shah
Mr. Ashok K. Shah